GDPR Svenska

Sekretesspolicy
Lasirena
Registrator:
Lasirena
Helsingfors, Jätkäsaari,
Livornonkatu 8
Tel. 044 241 65 50

la.sirena@lasirena.fi

Reproduktion är strängt förbjudet för allt material på webbplatsen och dess distribution innebär rätten att vidta åtgärder mot distributörerna, allt material är kopieringsskyddat och rättigheterna

Kontaktperson för dataskydd:

Donat Statovci

Namn på personligt register:
Lasirena
Helsingfors, Jätkäsaari,
Livornonkatu 8
Tel. 044 241 65 50

la.sirena@lasirena.fi

Skäl och syfte med behandlingen av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är:

Samtycke från den registrerade till behandling av personuppgifter
Kundunderhåll och information
Orderhantering och spårning

Regelbundna informationskällor

Information som registreras i personregistret erhålls regelbundet från registranten själv, till exempel en bok eller en e-handelsorder.

Personuppgifter som ska behandlas

Den registeransvarige ska behandla följande kategorier av personuppgifter:
Namn Adressinformation Land Tel E-post
Språkval Finland / Sverige

Dessutom samlar en extern part som ansvarar för betalningsfunktionaliteten för e-handeln information om personens betalningsmetod i samband med betalningen, men denna information vidarebefordras inte.

Lasirena
Helsingfors, Jätkäsaari,
Livornonkatu 8
Tel. 044 241 65 50
la.sirena@lasirena.fi

Utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter skickas inte regelbundet på annat sätt än till de tredje parter som nämns i detta dokument. Därför kommer inte heller personuppgifter att överföras utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Informationen kan dock lämnas ut till myndigheter, till exempel på grundval av lag
på grundval av ett krav.

Skydd av personuppgifter

Den registeransvarige ska genomföra och upprätthålla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en adekvat säkerhetsnivå för behandlingen av personuppgifter och för att skydda personuppgifter mot obehörig och olaglig behandling och oavsiktlig förlust, förstörelse, skada, ändring eller utlämnande, med beaktande av särskilt avancerad teknik och och syften, liksom risker för fysiska personers rättigheter och friheter, varierande i sannolikhet och svårighetsgrad.

Registraren är inte ansvarig för skada eller förlust som hårdvaran eller programvaran den använder kan orsaka kunden eller för skador eller förluster som kan orsakas av störningar, avbrott eller fel på kommunikationsanslutningar. Registraren är inte ansvarig för serviceavbrott orsakade av eventuella utrustningsfel, strömavbrott etc. och oväntade skador eller förluster för kunden. Registraren är inte ansvarig för de åtgärder som kunden vidtar genom sin prenumeration. Registraren ansvarar inte för säkerheten för kundens informationssystem.

Dessutom ska den registeransvarige inte hållas ansvarig för andra skador som orsakats andra parter i servicepaketet om skadan beror på hinder som ligger utanför kontrollantens kontroll som den inte rimligen kunde förväntas ta hänsyn till och vars konsekvenser den inte rimligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Styrenheten åtar sig
(a) hålla konfidentiell all personlig information som mottagits från kunden;
(b) se till att de personer som har rätt att behandla personuppgifter har förbundit sig att hålla tystnadsplikt, och
(c) se till att personuppgifter inte överförs till tredje part utan föregående skriftligt medgivande från kunden, såvida inte databehandlaren är skyldig att lämna ut uppgifterna på grundval av obligatorisk lagstiftning eller en order från en offentlig myndighet.

Datalagringsperiod

Såvida inte parterna har kommit överens om annat kommer personuppgifter att behandlas så länge produkterna och tjänsterna tillhandahålls i enlighet med uppdragsavtalet eller enligt lagen krävs att uppgifterna lagras.

Profilering

Personlig information används inte för profilering eller annat automatiserat beslutsfattande.

Outsourcade IKT-tjänster

Outsourcade IKT-tjänster avser företag utanför den registeransvarige som tillhandahåller den registeransvarige till exempel server-, lagrings- och säkerhetskopieringstjänster, en datasäkerhetstjänst eller en underhållstjänst för telekommunikationsanslutning.

Underhåll och utveckling av registratorns och outsourcade IKT-tjänster diskuteras regelbundet med underleverantörer.

Den registrerades rättigheter

Rätt till tillgång till personuppgifter

Den registrerade har rätt att få bekräftelse på att personuppgifter som rör honom eller henne behandlas och i så fall rätten att få en kopia av hans eller hennes personuppgifter.

Rätt till rättelse

Den registrerade har rätt att begära att felaktiga och felaktiga personuppgifter om honom eller henne korrigeras. Den registrerade har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter genom att tillhandahålla nödvändig ytterligare information.

Rätt att radera data

Rulla till toppen